Matrícula del cicle formatiu

El període de matriculació pel curs escolar, s'inicia al gener.

Per tal de reservar la plaça cal seguir les següents passes:

 • Omplir el formulari de matrícula a la nostra escola.
 • Fer el pagament de la matrícula.

 

Un cop fets aquests tràmits, la plaça queda reservada pendent d’adjuntar la següent informació:

Documents acreditatius dels requisits d’accés:

 • Batxillerat: Títol original, u original del resguard de pagament de les taxes del títol així com les qualificacions finals de curs correctament segellades i signades pel centre.
 • Prova d’accés a Grau Superior -CAS-: Certificat de superació de la prova d’accés amb la corresponent nota final.
 • Curs d’accés a CFGS: Certificat de superació de la prova d’accés amb la corresponent nota final.
 • Desde Cicles Formatius de Grau Mitjà: Certificat de superació del curs amb la corresponent nota final.
 • Altres vies d’accés: Certificats oficials o compulsats que acreditin el compliment dels requisits.
  • Fotocòpia del DNI per les dues cares
  • Fotocòpia del número de la Seguretat Social
  • Fotocòpia de la targeta sanitària personal
  • Fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
  • Fotografia de l’alumne tipus DNI
  • Documentació a complimentar a l’escola

L’import  de la matrícula nomes es retornarà̀ en els següents supòsits:

 • en cas que no quedin places suficients. Les places es reservaran estrictament per ordre d’admissió́.
 • en cas que no hi hagi prou alumnes per a crear grup.

L’import de la matrícula no es retornarà quan no s’entregui la documentació requerida dins el període establert. Aquest supòsit comportarà també la pèrdua de la plaça reservada.