1.- INSTRUCCIONS DE PAGAMENT

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic consta de les següents quotes de pagament:

 

 • Matrícula: 450€ per curs.
 • Mensualitats: 10 mensualitats domiciliades a 1r curs de 289€ i 10 mensualitats domiciliades de 289€ a 2n curs.

 

*A 1r i 2n curs, es farà una sortida curricular relacionada amb el Mòdul del Projecte, una amb un cost d’entre 260€ i 295€ i l’altra entre 120€ i 150€. L’abonament d’aquestes sortides es farà en 2 pagaments. Aquest import no està inclòs dins les mensualitats i s’informarà de l’import exacte un cop tinguem el pressupost detallat de l’activitat.

**No s’ha de fer cap despesa extra més enllà del que ja s’ha detallat, ni en material escolar (llibres de text) ni en material específic per desenvolupar les classes.

 

Un cop omplert el formulari  de matrícula heu de realitzar el pagament per transferència o ingrés bancari de l’opció escollida en el formulari de matrícula abans de 72h:

 • Opció 1: Domiciliació bancaria mensual: Heu de fer la transferència de l’import de la matrícula 450€.
 • Opció 2: Pagament total de 1r curs: Heu de fer la transferència de l’import del 1r curs 450€ de la matrícula + 2890€ de les mensualitats es a dir 3340€

 

IMPORTANT: Cal indicar al CONCEPTE de la transferència el NOM i COGNOMS de l’alumne matriculat, cap transferència serà vàlida sense aquest concepte.

NÚMERO DE COMPTE ON FER LA TRANSFERÈNCIA:

Banc Sabadell,  ES69 0081 0005 8100 0178 5784

Un cop omplert el formulari de matrícula, i rebuda la transferència, rebreu la confirmació via correu electrònic, confirmant la vostra matrícula i la reserva de plaça pel proper curs.

  

2.- INSTRUCCIONS D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 

Per formalitzar la matrícula online, cal lliurar presencialment la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI/NIEde l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara) i original
 • Fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • Foto de l’alumne mida carnet
 • Fotocòpia del certificat del número d ‘afiliació a la Seguretat Social 
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés (titulació)
 • Documentació normativa signada (a omplir al centre)
 • Ordre de domiciliació directa (a omplir al centre)
 • Document acreditatiu de la nota mitjana del darrer curs (en cas de sol·licitar BECA).

Les dates per entregar la documentació, les podreu concertar amb coordinació del centre a info@escolaolimpia.com o als telèfons  644 431 045 / 680 697 781

 

3.- NORMATIVA DEL PROCÉS DE MATRÍCULA 

 1. L’alumne es compromet a abonar cada mes els rebuts pactats en aquest contracte, fins a liquidar seva totalitat del Cicle. El Cicle consta de 10 mesos lectius a 1er curs, de setembre a juny (ambdós inclosos); i 10 mesos lectius a 2on curs, de setembre a juny (ambdós inclosos). En cas d’impagament per part d’un alumne menor d’edat, es reclamarà el pagament al pare/mare o tutor/a legal.
 2. Els rebuts de les quotes es giren entre els dies 1 i 5 de cada mes. Si l’entitat receptora no és Banc Sabadell, és possible que trigui entre 24-48 hores en fer-se efectiu.
 3. Si durant el curs hi hagués cap canvi en les dades bancàries per part de l’alumne/a, cal que notifiqueu els canvis a l’escola abans del 20 d’aquell mes.
 4. Les devolucions dels rebuts tenen un cost de 1,5% per cada quota retornada amb un mínim de 5€ (per despeses de gestió), aquest import juntament amb la quota pendent es girarà al següent mes. Aquesta despesa és acumulable.
 5. L’import de la matrícula es retornarà en cas que no quedin places suficients en el moment de fer la matrícula online, o en cas que no hi hagi prou alumnes per a crear grup. Les places es reservaran per ordre d’admissió.
 6. L’import de la matrícula no es retornarà quan no s entregui la documentació requerida dins el període establert. Aquest supòsit comportarà també la pèrdua de la plaça reservada.
 7. L’alumne coneix els requisits d’accés per poder accedir al curs.
 8. L’alumne reconeix estar en bona forma física per tal de realitzar les classes pràctiques del CFGS en Condicionament físic, en cas de dubte es recomana realitzar un reconeixement mèdic.
 9. El centre informa a l’alumne que s’utilitza el sistema d’avaluació continuada, que a final de curs hi ha dues convocatòries, l’ordinària i l’extraordinària, segons la normativa del Departament d’Ensenyament i el Projecte Educatiu de Centre (PEC).
 10. L’alumne es compromet a abonar l’import del projecte (esports nàutics i de muntanya), que es realitzarà un cop cada curs, aproximadament entre 260€ /295€ al primer curs i 120€ /150€ al segon curs depenent de les dates exactes de realització del projecte. Aquests imports s’abonaran en 2 pagaments.
 11. Un cop finalitzat el 1r curs acadèmic (juny), tots els alumnes que vulguin seguir matriculats a 2n curs, hauran d’abonar durant el mes de juliol la matrícula de reserva de plaça (450€). Aquest càrrec es farà per domiciliació bancària dels dies 1 al 5 de juliol. Tots els/les alumnes que no vulguin seguir matriculats a l’Escola Olímpia durant el 2n curs acadèmic, ho hauran de notificar abans del dia 20 de juny del 1r curs i hauran de signar el document de baixa de centre.
 12. En cas de baixa de l’alumne, el centre no retornarà les mensualitats abonades, ni tampoc retornarà la matrícula. En cas de causar baixa, l’avís s’haurà de realitzar abans del dia 20 per ser efectiva a partir del dia 1 del mes següent, en cas contrari, l’escola passarà el rebut de la quota del mes entrant. Cal que la baixa es notifiqui via correu electrònic a info@escolaolimpia.com i es signi presencialment amb posterioritat el document de baixa..
 13. El calendari del curs serà l’oficial del departament d’ensenyament, segons les instruccions d’inici de curs.
 14. L’Escola no lliurarà cap tipus de documentació (títols, butlletins de notes, certificats, etc) si no està l’import total del curs liquidat.
 15. L’expedició de qualsevol títol tindrà un cost de 25€ en concepte de taxes administratives més l’import de la titulació o certificació oficial.

 

4.- NORMATIVA TRACTAMENT DE DADES I IMATGE

Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys i dels professors i personal del centre: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren. Curs 2020-2022

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides al full de matrícula seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’Escola Olímpia, amb la finalitat de mantenir una base de dades dels alumnes del centre i informar als mateixos de diferents activitats realitzades per part del centre, ja siguin formatives o lúdiques.

El centre, també disposa d’espais de comunicació i difusió (Instagram, twitter, facebook), inclosos els espais web (adreça o adreces web), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.

En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes i professors que fan les activitats esmentades.

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el consentiment per publicar fotografies i vídeos on surtin alumnes i professors que hi siguin clarament identificables.

 

Autoritzo                                           Període de validesa: curs 2021-2023

 

 1. Al tractament i gestió de les meves dades per part del centre, amb finalitats formatives, informatives o lúdiques relacionades amb l’Escola Olímpia.
 2. Que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en:

– Webs del centre i espais de comunicació (Instagram, twitter, facebook, google, youtube).

– Revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu.

– Que el material que elabori pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

– Que en els webs, espais de comunicació/blogs i revistes editades pel centre hi constin les meves inicials i les del centre.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.

Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.

Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina:

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals.

 

5.- NORMATIVA DE COMUNICACIÓ AMB ELS PARES I/O TUTORS LEGALS

Jo alumne/a del Cicle Formatiu de Grau Superior de Condicionament Físic, AUTORITZO a l’Escola Olímpia a contactar amb meu/va pare/mare/tutor/tutora, amb l’objectiu d’enviar informació i documentació relativa al meu rendiment acadèmic, actitud i/o qualificacions trimestrals i anuals, per diferents vies de comunicació, ja siguin digitals, en format paper o mitjançant reunions presencials.

Aquestes comunicacions es faran mitjançant un interlocutor o representant de l’Escola Olímpia, que podrà ser el/la tutor/a, professor/a, coordinador/a o director/a del centre on l’alumne/a realitza els estudis.

Aquesta autorització, tindrà vigència durant els anys que l’alumne/a, estigui matriculat/ada a l’Escola Olímpia i formi part del grup classe i dels alumnes avaluats.